RFP of MTMP for Shortlisted consultants

वडा नागरिक मञ्चको संयोजकहरुको नामथर तथा सम्पर्क नं.

वडा नागरिक मञ्चको संयोजकहरुको नामथर तथा सम्पर्क नं.
वडा नं.    नामथर             सम्पर्क नं.
१    करिना खत्री       ९८४४४६८७३०
२    उर्मिला बस्नेत    ९८४४४०७९७५
३    लक्ष्मी खडृका     ९८४४४६८७४९
४    रसिला राई            ९८६०७१९८५६
५    ज्ञानु जिरेल        ९८१३३१५३३१
६    मालती जिरेल     ९८०८९५९९५९
७    लक्ष्मी खडृका     ९८४९३०३९०४
८    लमु शेर्पा          ९८०३३४३४७४
९    लमु शेर्पा          ९८१४८२१६७१
१०    समिरा पाखरिन    ९८४४३०५६७३
११    टेकमाया सुनुवार    ९८०७८०३७७३२