संगठनात्मक स्वरुप

क्र.सं.    नामथर     पद     सम्बन्धित शाखा तथा वडा
१.    श्री मोहनकुमार श्रेष्ठ     कार्यकारी अधिकृत    
२.    श्री सुरेश ओली         इञ्जिनियर     प्राविधिक र गै.स.स. समन्वय
३.    श्री गोपाल प्रसाद घिमिरे   लेखापाल     लेखा र सूचना
४.    श्री कृष्णगोपाल खड्का    सहायक द्वितीय(प्रशासन)    प्रशासन, योजना र वडा नं. ८,९,१० र ११ को सचिव
५.    श्री विरेश जिरेल     सहायक द्वितीय(प्राविधिक)   पmोहोर मैला व्यवस्थापन र वडा नं. ६ र ७ को सचिव
६.    श्री सानुमैया खड्का     सहायक द्वितीय(प्रशासन)    जिन्सी, सामाजिक विकास र वडा नं. १, ४ र ५ को सचिव
७.    श्री कमलप्रसाद चौलागाई    सहायक द्वितीय(प्राविधिक)  पञ्जिकरण, राजस्व र वडा नं. २ र ३ को सचिव
८.    श्री मनोज जिरेल    कार्यालय सहयोगी     कम्प्युटर तथा प्रशासन
९.    श्री ललितामाया कार्की    कार्यालय सहयोगी     पञ्जिकरण, राजस्व तथा प्रशासन
१०.    श्री कुमारनाथ योगी     सवारी चालक     पmोहोर मैला व्यवस्थापन
११.    श्री रत्नबहादुर कार्की     कार्यालय सहयोगी     पmोहोर मैला व्यवस्थापन
१२.    श्री पेम्बा तामाङ     कार्यालय सहयोगी     पmोहोर मैला व्यवस्थापन