FAQs Complain Problems

सम्पर्क

नगरपालिका भित्र रहेको शाखागत सम्पर्क इमेल

क्र सं.
शाखाको नाम
इमेल ठेगाना


लेखा शाखा
jirimunlekha@gmail.com


पञ्जिकरण शाखा
jirimunpanjikaran@gmail.com


योजना शाखा
jirimunyojana@gmail.com


कृषि विकास शाखा
jirimunkrishi@gmail.com


पशु विकास शाखा
jirimunvet@gmail.com


 
 

नगरपालिका भित्र रहेको वडागत सम्पर्क इमेल

वडा नं.
इमेल ठेगाना

जिरी नगरपालिका वडा नं. १
ward1jiri@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. २
ward2jiri@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ३
ward3jiri@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ४
jirimun4@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ५
jirimun5@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ६
jirimun6@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ७
ward7jiri@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ८
ward8jiri@gmail.com

जिरी नगरपालिका वडा नं. ९
ward9jiri@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क फोन नं. ०४९४१४००२

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !